Telsiz Operatör Yeterlilikleri ve Sınav Yönetmeliği 25482 04.06.2004

Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25482

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleşme sistemleri (GMDSS) içinde veya dışındaki tüm deniz araçlarında yer alan telsiz istasyonlarını kullanacak, haberleşmeden sorumlu telsiz operatörlerinin sahip olması gereken yeterlik sınıfları ile bu yeterliklerin verilme usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) kapsamına giren deniz araçlarında 2813 sayılı Telsiz Kanunu’na uygun olarak kurulan GMDSS ve diğer telsiz istasyonlarını işletecek telsiz operatörlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi (STCW-78) ve STCW-95 değişimi, Dünya Radyo Konferansı WRC-97’nin Com 4-4 No’lu kararı ile 4745 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) İdare : Denizcilik Müsteşarlığını,
b) IMO : Uluslar arası Denizcilik Örgütünü,
c) Sözleşme: STCW-78 Sözleşmesi ve değişikliklerini,
ç) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişikliklerini ve ilgili yönergeleri,
d) GASM: Gemiadamları Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan Gemiadamları Sınavları Merkezini,
e) CEPT: Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliğini,
f) WRC: Dünya Radyo Konferansını,
g) INMARSAT Sistemi: Inmarsat uyduları aracılığı ile yapılan deniz haberleşme sistemini,
ğ) COSPAS–SARSAT: Kutupsal yörüngeli deniz arama kurtarma uydu haberleşme sistemini,
h) GMDSS: Küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleşme sistemini,
ı) SOLAS–74: Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi ve taraf olduğumuz değişikliklerini,
i) ITU/RR: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği/Telsiz Tüzüğünü,
j) DSC: Sayısal seçmeli çağrı özelliğini,
k) NBDP: Dar-bant doğrudan yazmalı telgraf sistemini,
l) EPIRB: Suda yüzebilen ve denize bırakıldığında ait olduğu deniz taşıtının tanıtma işaretlerini yayınlayarak yerinin bulunmasına imkan veren telsiz vericisini,
m)NAVTEX: Bölgesindeki deniz taşıtlarına NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslar arası standartta formatlanmış meteorolojik ve seyir ikaz mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarını yayımlayan kıyıdaki verici istasyonları ile deniz araçlarındaki otomatik alıcılardan meydana gelen sistemini,
n) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla her türlü açık veya kriptolu ses, veri, sabit veya hareketli resim ve ses işaretleri vermeye ve almaya veya yalnızca vermeye ya da almaya veya aktarmaya, yansıtmaya ve/veya güçlendirmeye yarayan cihaz veya sistemlerini,
o) Enterferans: İlgili mevzuat dahilinde telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla yapılan her türlü haberleşmeyi veya radyo televizyon yayınlarını engelleyen, kesintiye uğratan veya kalitesini bozan her türlü yayın ve elektromanyetik dalgayı,
ö) Al Bölgesi: En az bir VHF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve VHF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanını,
p) A2 Bölgesi: A1 bölgesinin ötesinde, en az bir MF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve MF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanını,
r) A3 Bölgesi: INMARSAT uyduları tarafından kaplanan ancak A1 ve A2 bölgeleri dışındaki deniz alanını,
s) A4 Bölgesi: A1, A2, A3 bölgeleri dışındaki deniz alanını,
ş) Kısa Mesafe-Short Range: GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış en az bir VHF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve VHF/ DSC tehlike ve güvenlik frekansında sürekli nöbet tutulan deniz alanını,
t) Uzun Mesafe-Long Range: GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış deniz alanını,
u) “GMDSS Kapsamında Olan Deniz Aracı: SOLAS-74 hükümlerine göre teçhizat ve personel olarak GMDSS ile donatılması zorunlu olan deniz aracını,
ü) GMDSS Kapsamı Dışında Olan Deniz Aracı: SOLAS-74 hükümlerine göre teçhizat ve personel olarak GMDSS ile donatılması zorunlu olmayan, Sözleşmenin haberleşme ile ilgili diğer kurallarına tabi olan deniz aracını,
v) Tahditli Telsiz Operatörü: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi olanları,
y) Genel Telsiz Operatörü: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC) yeterlik belgesi olanları,
z) Telsiz Elektronik Zabiti: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Birinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) veya GMDSS İkinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) yeterlik belgesi olanları,
x) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü: SOLAS Sözleşmesi kapsamı dışında olan deniz araçlarında GMDSS sisteminde VHF/DSC dahil olmak üzere seyire yardımcı cihazları kullanacak kişiye verilecek yeterliği,
w) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü: SOLAS Sözleşmesi kapsamı dışında olan deniz araçlarında GMDSS sisteminde VHF ve MF/DSC başta olmak üzere seyire yardımcı cihazları kullanacak kişiye verilecek yeterliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : GMDSS Yeterliklerinin Verilmesi, Eğitim, Sınav İşlemleri

Yeterliklerin Verilmesi

Madde 5 — Telsiz operatör yeterlikleri İdare tarafından verilir. Bu yeterlikleri almak isteyen adayların, Sözleşmenin A-IV/2 nolu kodunda öngörülen müfredat programını içeren eğitimi İdare tarafından uygunluğu onaylanmış bir eğitim kurumunda tamamlamaları ve telsiz operatör yeterlikleri için düzenlenecek sınavlarda başarı göstermeleri zorunludur. Zorunlu eğitime ve sınavlara ait müfredatın ayrıntıları bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında yer almaktadır.

Yeterlik Sınıfları

Madde 6 — GMDSS gemi telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları aşağıda belirtilmiştir.
a) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1)
b) GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2)
c) GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC)
d) GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği (ROC)

Sınav Tarihleri ve Yerleri

Madde 7 — Telsiz operatör sınavları, Gemiadamları Yönetmeliği’nde belirtilen Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından, her yılın Şubat, Temmuz ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç defa yapılır. Ayrıca, İdare tarafından uygun görülen yer ve zamanlarda da sınav yapılabilir. Telsiz operatör sınavları, sınavların başlangıç tarihinden en az bir ay öncesinde GASM tarafından bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları aracılığı ile adaylara duyurulur.

Sınava Girecek Adaylarda Aranacak Şartlar

Madde 8 — Telsiz operatör sınavına girmek isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak veya Türkiyede yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak veyahut 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
b) Sınava girdiği tarihte 17 yaşından küçük olmamak,
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği ve GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği için en az lise ve dengi okul mezunu, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği için en az ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu ve GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği için en az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmak,
e) İdarenin onayladığı bir eğitim kurumunda aday olunan telsiz operatör yeterliğinin gerektirdiği düzeye uygun ve müfredatı bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen eğitimi aldığını belgelemek,
f) (Değişik: RG-26/09/2006-26301) GMDSS 1 inci sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği sınavlarına başvurmak için GMDSS 2 nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği ile denizde veya deniz elektroniği alanında montaj, servis ya da bakım-onarımında karada en az üç yıl süreyle ehliyetinin gerektirdiği görevleri yapmış olduğunu belgelemek,
g) Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre sağlıklı olduğunu belgelemek.

Mezuniyetleri Nedeniyle Sınava Kabul Edilecekler

Madde 9 — Denizcilik eğitimi veren kurumlardan mezun olanların sınavlara kabul edilebilmesi için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitim yerine aşağıdaki koşullar aranır.
a) Sözleşmenin öngördüğü A-IV/2 ve B-IV/2 kurallara dayalı olarak, ilgili idarenin onayladığı ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen konuları içeren müfredat programlarını uygulayan dört yıllık Anadolu denizcilik meslek liselerinin veya meslek yüksek okullarının gemi elektroniği ve haberleşme veya Dz.K.K. astsubay güverte sınıf okullarının telsiz ve harekat elektronik bölümlerinden mezun olanlar GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına mezuniyetlerine istinaden kabul edilirler.
b) Fakülte ve dört yıllık yüksek okulların elektronik veya elektronik ve haberleşme bölümü mezunu olanlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen müfredat programının işletme, İngilizce ve mevzuatla ilgili konularını içerir onaylı eğitim aldığını belgeleyerek, deniz hizmeti koşulu aranmaksızın GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler.
c) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen Genel Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlarını sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanmış, örgün ve yaygın eğitim kurumlarından mezun olanlar, Genel Telsiz Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler. Ancak, eğitim kurumlarının 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlarını sağladıkları tarihten önceki mezunları bu haktan yararlanamaz.

Eğitim Kurumlarının ve Eğiticilerin Nitelikleri

Madde 10 — GMDSS telsiz operatörü eğitimi düzenleyebilmek için İdareye başvurarak eğitime başlama izni alacak olan eğitim kurumları aşağıdaki fiziki ortamı tesis etmek zorundadır:
a) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü, GMDSS 2 inci sınıf Telsiz Elektronik Operatörü veya GMDSS Genel Telsiz Operatörü eğitimi için; aşağıda belirtilen aygıtlardan birinin tesisi yeterlidir.
1) IMO tarafından kabul edilmiş bütün uygulanabilir performans standartlarını karşılayan haberleşme aygıtlarının benzetimini içeren GMDSS haberleşme simülatörü.
Bu aygıt Inmarsat A veya Inmarsat B ve Inmarsat C gemi istasyonlarının, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC, DSC özellikli VHF radyotelefon, NAVTEX, SART ve EPIRB aygıtlarının gerçeğe uygun benzetimini yapabilecek, en az iki öğrenci konsolu ve bir eğitici konsolu içerecek ve bu konsollar arasında yazılı metin ve sesli konuşma haberleşmesine elverişli tümleşik bir gerçek zaman çalışma ortamı sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.
2) IMO Performans standartlarını sağlayan NBDP, DSC ve SSB özellikli MF/HF aygıtı, DSC özellikli VHF radyotelefon, NAVTEX, aygıtlarının gerçeğini, SART ve EPIRB aygıtlarının gerçeğini veya eğitim amaçlı üretilmiş olanını, Inmarsat A veya B ve Inmarsat C, NBDP ve DSC aygıtlarının uygulamasına olanak sağlayan bir düzeneği bulunduran laboratuar ortamı.
2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince, gerçek aygıtlar için kurucu eğitim kurumunun ilgili idareden telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni ile birlikte aygıtlara ait ruhsatları bulundurma yükümlülüğü vardır.
b) GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü eğitimi için; Bu maddenin (a) veya (b) bendinde belirtilen fiziki ortamlardaki aygıtlardan sadece VHF, VHF-DSC, NAVTEX, SART ve EPIRB fonksiyonlarını sağlayacak kısmını içeren simülatör veya gerçek aygıt ortamı.
c) Eğitim kurumlarına ait eğitim/okul gemilerinde bulunan GMDSS istasyonları haricinde diğer gemilerdeki GMDSS istasyonları eğitim amacıyla kullanılamaz.
d) Yukarıdaki kursları verecek olan eğitmenlerde, verecekleri ders konularına göre;
1) Eğitim müfredatlarında yer alan elektrik/elektronik konuları için, dört yıllık yüksekokul/fakültelerin Elektronik, Elektrik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü mezunu olmak,
2) İşletme ve mevzuat eğitimi konuları için, en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip yüksekokul mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,
3) İşletme eğitim müfredatının uygulama eğitimi için, en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip lise mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,
şartları aranır. Eğitmen sertifikaları İdare tarafından düzenlenir.
e) Öğrenci sayısı, öğretim çalışmalarının kuramsal bölümlerinde eğitici başına 24 kişiden, uygulama bölümlerinde eğitici başına 12 kişiden fazla olamaz.

Sınav İçin Başvurma

Madde 11 — Telsiz operatörü sınavlarına girilebilmesi için, adayın sicil liman başkanlığına vereceği bir başvuru dilekçesi ve ekinde,
a) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Üç adet vesikalık fotoğraf,
b) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
c) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Öğrenim durumunu gösterir belge veya kurumca onaylı örneği,
d) Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı Sağlık Yönergesi hükümlerine uygun olarak alınmış gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti ve öngörülen koşullara ilave olarak düzgün ve akıcı konuşma yeterliğini içeren bir sağlık raporu,
e) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimi aldığını ve başardığını ispatlayan bir sertifikanın aslı veya kurumca onaylı suretini,
içerecek şekilde düzenlenecek bir dosya ile liman başkanlıklarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Sınava giriş başvurularının ilan edilen sınav tarihinden on beş gün öncesine kadar yapılması zorunludur. Liman başkanlıkları tarafından yapılan inceleme sonucunda, durumları sınavlara girmeye uygun olan adaylara fotoğraflı (EK-VIII’de belirtilen) sınava giriş kimlik belgesi verilir. Sınava gireceklerin listesi en az on gün önceden GASM Başkanlığına bildirilir.

Soru Hazırlama ve Sınav Komisyonları

Madde 12 — Telsiz Operatörleri Sınavları Soru Hazırlama ve Sınav Komisyonları, GASM Başkanı tarafından Gemiadamları Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak belirlenir.

Komisyonların Görevleri

Madde 13 — Telsiz Operatörleri Sınav Komisyonlarının görevleri:
a) Soru Hazırlama Komisyonunun görevi; alt birimlerinin aracılığı ile bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak soru üretmek,
b) Sınav Komisyonlarının görevleri; sınav sorularını GASM soru bankası içinden seçmek, sınav sürelerini belirlemek, yazılı sınavlarda gözetmenlik yapmak, yazılı ve sözlü sınavları gerçekleştirmek ve sınav sonuçlarını onaylamaktır.
Sınavların gerek bu Yönetmelik ve gerekse Gemiadamları Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, sözleşmenin kural 1/8 ve Kod bölümünün Kısım A-1/8 maddesine göre oluşturulan ve Gemiadamları Yönetmeliği’nin 67 inci maddesinde belirtilen Bağımsız Denetleme Kurulunun yetkisindedir.

Sınavlar ve Sınav Soruları

Madde 14 — GASM tarafından yapılan sınavlarda;
a) Sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olarak tek oturumda düzenlenir. Uygulamalı sınavda aygıtların kullanımı, mevzuat, İngilizce yeterliği ve telsiz operatörünün yeterlik seviyesine göre teknik bilgi ölçen sorular sorulur.
b) Bölge müdürlüklerinde ve İdarede yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavları sadece yazılı olarak çoktan seçmeli ve en az 25 soru içerecek şekilde düzenlenir.
c) Sınav soruları konu ağırlıkları ve soru sayıları EK-VII çizelgede belirtilen dağılıma göre yapılır.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 15 — GMDSS telsiz operatörü yeterliği sınavının not değerlendirmesi sınav yanıt kağıtları üzerinden GASM tarafından optik okuyucu ve bilgisayar destekli değerlendirme sistemi aracılığı ile yapılır ve GASM sınav komisyonlarınca onaylanır. Uygulamalı sınav ise, GASM sınav komisyonları tarafından bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen standartlara uygun fiziki ortamda yapılır.
(Değişik ikinci fıkra:R.G.-2/5/2008-26864) Yazılı ve uygulamalı sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı ve uygulamalı sınavın her birinden en az 60 puan almaları zorunludur.
Sınav ile ilgili evraklar sınav tarihinden itibaren GASM tarafından iki yıl süre ile saklanır ve süre bitiminde imha edilir.
Bölge müdürlükleri ve İdarece yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. İdare Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavlarını ilgili kurum/kuruluşa yaptırabilir.

Yeterlik Almaya Hak Kazanma

Madde 16 — Adayların yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacakları yeterlik sınıfına göre girdikleri yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmaları ve 18 yaşından küçük olmamaları gerekir.

Sınavda Başarısız Olma

Madde 17 – (Değişik: RG-04/05/2007-26512)
(Değişik birinci cümle:R.G.-2/5/2008-26864) GASM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak için yazılı ve uygulamalı sınavların her ikisinden de en az 60 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda geçer puan alamayan adaylar uygulamalı sınava alınmazlar ve başarısız sayılırlar. Yazılı sınavda başarılı olup, uygulamalı sınavda başarısız olan adaylara, bir kez daha uygulama sınavına girme hakkı verilir. Ancak verilen ek uygulama sınav hakkının bir yıl süre içinde kullanılması gerekir. Bu süre içerisinde ek uygulama sınav hakkını kullanmayan veya başarısız olan adaylar girdikleri yeni sınavda, sınavın yazılı aşamasında tekrar başarılı olmak zorundadırlar. Sınavlar, yeterlik düzeyine göre farklı olmakla birlikte telsiz operatörleri sınavı başlığı altında tek bir sınav olarak düzenlenir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 18 — GMDSS Telsiz Operatörleri yazılı sınav sonuçları, GASM’nin uygun göreceği yer ve ortamlarda sınav gününü izleyen üç gün içinde duyurulur. Uygulamalı sınavlar, yazılı sınavların bitişinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde düzenlenir. Kesin sınav sonuçları GASM’nin uygun göreceği yer ve ortamlarla, bölge müdürlükleri ve liman başkanlıklarında uygulama sınavını izleyen dört gün içinde duyurulur.

İKİNCİ KISIM : GMDSS Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı Programları ve Sınav Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM : GMDSS Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı Programları

GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 19 — 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-I’ deki tablodadır.

GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 20 — 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-II’ deki tablodadır.

GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 21 — GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-III’ deki tablodadır.

GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 22 — GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-IV’ deki tablodadır.

İKİNCİ BÖLÜM : GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Sınavları

GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Sınav Konuları
Madde 23 — GMDSS Telsiz Operatörleri Yeterliği sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde yeterlik düzeylerine uygun olarak belirlenmiş olan eğitim müfredatlarında belirtilen konulara bağlı kalınarak cihaz ve marka modelinin özel niteliklerini hatırlamayı gerektirmeyecek biçimde hazırlanır ve sorulur. Genel Telsiz Operatörleri (GOC) için hazırlanan İngilizce soruları kullanıcı tanıtmalıklı (operatör manuel) ve acil durum ve rutin haberleşme ağırlıklı; 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2), 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1), İngilizce soruları, teknik tanıtmalıklar, kullanıcı tanıtmalıkları, acil durum ve rutin haberleşmesi ağırlıklı olarak düzenlenir. GASM soru hazırlama birimince zorunlu eğitim programının müfredatına uygun olarak hazırlanan sınav soruları, GASM sınav komisyonları tarafından seçilir ve yazılı olarak yöneltilecek bütün sorular bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen hususlara uygun olarak dağıtılarak soru kitapçığı haline getirilir. Uygulama soruları için yöntem geliştirip uygulamak sınav komisyonunun yetkisindedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM : GMDSS Kapsamı Dışındaki Telsiz Operatörleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Sınıfları, Belgelerin Verilmesi, İntibak İşlemleri

Yeterlik Sınıfları

Madde 24 — Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) ve Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi (STCW-78/95) ve WRC-97’nin Com 4-4 No’lu Karar hükümlerine göre, GMDSS düzenlemeleri dışında kalan Telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları aşağıda belirtilmiştir.
a) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (SRC)
b) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü (LRC)

Yeterlik Belgelerinin Verilmesi

Madde 25 — GMDSS kapsamı dışında kalan telsiz operatör yeterliği belgeleri İdare tarafından verilir. Bahsi geçen yeterlik belgelerini almak isteyen adayların, 18 yaşını bitirmiş olmak şartıyla T.C. vatandaşı olmaları (yabancı uyruklu olup Türkiyede ikamet edenler kısa mesafe telsiz operatörü olabilirler), ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmaları, Uzun Mesafe Telsiz Operatörü yeterliği için bu Yönetmeliğin 27 inci maddesinin öngördüğü müfredat programını içeren eğitimi idare tarafından uygunluğu onaylanmış bir eğitim kurumunda tamamlamaları ve GMDSS dışı telsiz operatör yeterlikleri için düzenlenecek sınavlarda başarı göstermeleri zorunludur.

İntibak İşlemleri

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan belgelerden:
a) Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterliği, GMDSS Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği bulunanlar veya Gemiadamları Yönetmeliği çerçevesinde sınavla yeterlik belgesi alırken EK-V’de belirtilen konularda sınav geçirdiğini belgeleyenlere Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesi,
b) 1 inci Sınıf Telsiz Telgraf, 2 inci Sınıf Telsiz Telgraf, Genel Telsiz Operatörü, Telsiz Telefon Operatörü veya GMDSS Uzun Mesafe Telsiz Operatörü Yeterliği bulunanlara Uzun Mesafe Telsiz Operatörü belgesi,
mevcut yeterlikleri geri alınarak, bunların yerine sınavsız olarak verilir.
Bahse konu yeterliklerin intibak işlemleri için hak sahipleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir dilekçe ekinde, belgenin aslı, 8 adet fotoğraf, nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti ile belgelerini aldıkları yerin idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeni Verilecek Yeterliklere Ait Sınavlar ve Zorunlu Eğitim

Madde 27 — GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları GASM tarafından, her yılın Şubat, Temmuz ve Eylül aylarında ve İdarenin uygun gördüğü yerlerde ve tarihlerde EK-V’de belirtilen konularda yapılır. Sınavlar bu Yönetmeliğin eklerindeki müfredata uygun olarak seçilen sorulardan oluşturularak; Kısa Mesafe Telsiz Operatörleri için yazılı olarak çoktan seçmeli, Uzun Mesafe Telsiz Operatörleri için ise yazılı veya uygulamalı olarak düzenlenir. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlenmesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.
(Değişik ikinci fıkra: RG-26/09/2006-26301) Kısa mesafe telsiz operatör sınavları ise İdare, bölge müdürlükleri ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince kısa mesafe telsiz operatör yeterliği sınavlarını yapmaya İdarece yetki verilmiş kurum/kuruluş tarafından Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında ve müracaata göre uygun görülen tarih ve yerlerde yapılır. Sınavlara müracaat süresi sınav tarihinden;
a) İdare ve bölge müdürlüklerinde yapılan sınavlar için 2 iş günü,
b) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından yapılan sınavlar için 15 gün
önce sona erer.
Sınavlara girmeden önce alınması zorunlu olan uzun mesafe telsiz operatörü eğitimini verecek kurumlar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen aygıtları ve MF/HF radyotelefon aygıtını ya da benzetimini içeren bir fiziki ortamı sağlamak zorundadırlar. Uzun mesafe telsiz operatörü eğitiminin müfredatı Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-VI ‘daki tablodadır.

İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

Yeterliklerin Düzenlenmesi

Madde 28 – (Değişik: RG-26/09/2006-26301)
Sınav sonuçlarının ilân edilmesinden sonra, sınavlarda başarı gösteren adayların 18 yaşını bitirmiş olmaları kaydıyla aşağıda gösterilen belgeler ile birlikte sınav başvurusunu yaptığı liman başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Yeterlik belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuz,
c) Sabıka kaydı (Kamu personeli olanlarda aranmaz),
d) Gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti,
e) Dört adet vesikalık fotoğraf.
Yeterlik belgesi düzenleme işlemleri, kısa mesafe telsiz operatör yeterlikleri sınavının yapıldığı yerdeki bölge müdürlüğü, diğer telsiz operatör yeterlikleri ile İdare tarafından sınavı yapılan kısa mesafe telsiz operatör yeterlik belgeleri İdarece düzenlenir.

Yeterliklerin Yenilenmesi

Madde 29 — Telsiz operatörü yeterlik belgeleri verildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Telsiz operatör yeterlik belgelerinin yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sicil limanına müracaat edilmesi gerekmektedir.
a) Başvuru dilekçesi,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Yeterlik belgesinin aslı veya süresi bitmeyen belge için fotokopisi,
d) Gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti,
e) Sabıka kaydı (devlet memuru olanlarda aranmaz),
f) Yeterlik belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuz,
g) (Değişik: RG-26/09/2006-26301) Kısa Mesafe Telsiz Operatör yeterliği dışındaki yeterlik belgesi ile son beş yıl içerisinde bir yıl süre ile konusunda deniz hizmeti yapmış olmak veya İdarede, denizcilik eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile deniz elektroniği ile ilgili donanım, satış, montaj ve servis veya yalnızca bakım-onarım hizmeti veren işyerlerinde veya idarece uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre ile konusu ile ilgili bir işte çalışmış olduğunu gösterir belge,
h) Bu maddenin (g) bendinde yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için GASM tarafından yapılacak uygulama sınavında başarılı olduğunu gösterir belge.

Kazanılmış Haklar

Madde 30 — 18/10/1994 tarih ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınav Yönetmeliği’ne göre sınava girerek başarılı sayılanların yeterlikleri geçerlidir. Önceki sınavlarda başarılı sayılıp ancak yeterlik almayanların kazanılmış hakları saklıdır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar İdare, Telsiz Genel Müdürlüğü veya Telekomünikasyon Kurumu tarafından GMDSS telsiz operatörü eğitimi yapabileceği yazılı olarak onaylanmış kurumlarla, 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununa dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında adayı olduğu yeterlik düzeyine uygun onaylı bir eğitimi başardığını belgeleyen sertifika sahipleri, bu sertifika bilgileri kaynağından doğrulanmak koşuluyla GMDSS telsiz operatörü sınavlarına girerken bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimden muaftır.

Telsiz Operatör Yeterliği Belgelerini Kaybedenler

Madde 31 — Telsiz operatör yeterliği belgelerini kaybedenlerin, belgenin kayıp edildiğini belirten bir dilekçe ve gazete kayıp ilanı ile birlikte belgenin alındığı liman başkanlığına müracaat etmesi halinde bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi çerçevesinde telsiz operatör yeterlikleri yenilenir.

Yeterliklerin Geçici Olarak Geri Alınması ve İptali

Madde 32 — Telsiz operatör yeterliği belgesine sahip olanlardan aşağıda belirtilen fiilleri işleyenlerin yeterlik belgeleri geçici olarak geri alınır veya iptal edilir.
a) Yeterlik belgesinin üç ay süre ile geçici olarak geri alınmasını gerektiren fiiller:
1) Milli ve Uluslararası deniz tehlike, acelelik ve güvenlik haberleşmelerini bir yıl içerisinde iki defa ihlal etmek,
2) Birinci alt bentte belirtilen fiiller dışındaki milli ve uluslararası işletme kurallarını bir yıl içerisinde üç defa ihlal etmek,
3) Sahil istasyonları ile haberleşme yaparken servisten kaldırılmış bir deniz aracının veya başka bir geminin ad veya çağrı işaretini kullanmak,
4) Telsiz operatör yeterliği belgesini başka bir şahsa kullandırmak,
b) Yeterliklerin iptal edilmesi ve belgenin süresiz geri alınmasını gerektiren fiiller:
1) Kamu haklarından ve medeni haklardan kısıtlanmak veya yasaklanmak,
2) Yeterliği geçici olarak geri alınmış olduğu halde bu süre içerisinde belgesiz çalışmaya devam etmek,
3) Yeterliğin bir yıl içerisinde iki defa geçici olarak geri alınması,
4) Bu maddenin (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bendinde belirtilen hususları iki kez yapmak.
c) Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri uyarınca sağlık yeterliğinin, görevlerini faal olarak yapmaya engel olması durumunda, sağlık durumuna göre yeterlik belgeleri geçici olarak alınır veya iptal edilir.
d) (Ek: RG-26/09/2006-26301) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde sayılan suçlardan hükümlü olup cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmelikte yer alan yeterlik belgesi verilir. Ancak bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, mahkûmiyet ile birlikte meslek ve sanatın icrasının yasaklanması ile hükümlü olanlara 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden yeterlik belgesi verilmez.

Başka Bir Devlet Tarafından Düzenlenmiş Yeterlik Belgelerinin Tanınması

Madde 33 — STCW 78/95 Uluslararası Sözleşmesine taraf olan başka bir devlet tarafından düzenlenmiş telsiz operatör yeterlik belgelerinin İdare tarafından tanınmasında Gemiadamları Yönetmeliğindeki esaslar geçerlidir.

Yeterlik Belgelerinin Çalışma Alanları

Madde 34 — Bu Yönetmelikte yer alan yeterlik belgelerinin çalışma alanları Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilmiştir. Ancak, anılan Yönergenin 14 üncü tablosunda belirtilen GMDSS ile donatılmamış gemilerde geçerli olan telsiz yeterlikleri için bu Yönetmelikte belirtilen intibak yeterlikleri esas alınacaktır.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 35 — Bu Yönetmelikte yer almayan telsiz operatör yeterliği, yeterlik sınıfları ve sınav konuları ile ilgili hususlarda ITU ve IMO kararları ile CEPT tavsiye kararları ve STCW Sözleşmesinin kural ve kodları esas alınır.Telsiz Operatör yeterliğinin kütüklenme işlemleri Gemiadamları Yönetmeliğinin Dördüncü Kısmı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 36 — 18/10/1994 tarihli ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile 20/04/1991 tarihli ve 20848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin deniz telsiz operatörleri ile ilgili maddeleri ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bölge müdürlüklerinin belge verme yetkisi

Ek Madde 1 – (Ek: RG-26/09/2006-26301)
Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Telsiz Operatör Yeterlik Belgeleri, teknik alt yapısı uygun olan bölge müdürlüklerince de verilebilir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, telsiz operatörleri sınavlarına girerek bir daldan bütünlemeye kalmış olan adaylara bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonrasına kadar açılacak sınavlara 18/10/1994 tarihli ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişikliklerinin gereklerine uygun olarak sınava girme hakkı verilir.

Geçici Madde 2 — GMDSS telsiz operatörü yeterlik belgesine sahip olup, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yeterlik belgesinin geçerlik süresi ile birlikte bir yıllık yenileme süresi de bitmiş olan telsiz operatörlerinin yeterlik belgelerinin yenileme süresi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl uzatılmıştır. Yenileme işlemi için hak sahibi telsiz operatörlerinin, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki esaslara uygun olarak İdarenin bölge müdürlüklerine veya liman başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Yürürlük

Madde 37 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38— Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.